Algemene Voorwaarden BuzzerBase B.V.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van BuzzerBase B.V. statutair gevestigd te Eethen onder KvK nummer 65513649. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 29-05-2018.

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
BuzzerBase: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BuzzerBase B.V., statutair gevestigd te Eethen, feitelijk gevestigd en kantoorhoudende te (5048 AB) Tilburg aan de Kraaivenstraat 25-42;
Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten, consultancy en/of abonnementen van BuzzerBase afneemt ten behoeve van zichzelf en/of ten behoeve van anderen.
Schriftelijk: per gewone post, per aangetekende post, per fax of per e-mail. Wanneer er per e-mail gecorrespondeerd wordt dan dient de e-mail uitsluitend te worden verstuurd naar het e-mailadres dat in de opdrachtbevestiging is aangegeven.
Abonnementen: overeenkomst afgesloten tussen afnemer en BuzzerBase gedurende een in deze overeenkomst vastgestelde termijn voor afname van een dienst die BuzzerBase levert met het softwareplatform en de daaraan gekoppelde sensoren.
Consultancy: de werkzaamheden die BuzzerBase spendeert aan de dienstverlening voor de klant in de vorm van een setup-fee, maatwerk of aanpassingen aan instellingen, infrastructuur of vormgeving van het software-platform.
Producten: Fysieke sensoren, zowel ingekocht bij leveranciers als geproduceerd of samengesteld door BuzzerBase, welke staan aangegeven in de opdrachtbevestiging.
Data: de meetgegevens die door producten van BuzzerBase worden gemeten en doorgestuurd naar het softwareplatform van BuzzerBase en naar de klant.
Datacommunicatie: de netwerkcommunicatie waarmee de producten de meetgegevens doorsturen naar het softwareplatform.
Data-intervals: een indicatie van de tijdseenheid per wanneer er meetgegevens worden doorgestuurd van de producten naar het softwareplatform en van het softwareplatform naar de klant.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij BuzzerBase abonnementen, consultancy en/of producten aan een (potentiële) Afnemer aanbiedt, offreert of verkoopt en levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van kracht, indien deze schriftelijk door BuzzerBase aan Afnemer zijn bevestigd.

2.2. De toepasselijkheid van eventueel door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten en maken geen deel uit van de aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van BuzzerBase, tenzij deze toepasselijkheid schriftelijk en uitdrukkelijk door BuzzerBase is aanvaard. Ondertekening of (stilzwijgende) acceptatie door BuzzerBase van documenten van Afnemer waarop zulke voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt nimmer als aanvaarding van de toepasselijkheid van die voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van BuzzerBase en die van Afnemer, prevaleren de algemene voorwaarden van de BuzzerBase.

3. Aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarbij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de offertes verstrekte prijslijsten, catalogi, afbeeldingen en specificaties. Indien een aanbieding van BuzzerBase een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door Afnemer wordt aanvaard, heeft BuzzerBase het recht dit aanbod binnen 5 werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Afnemer te herroepen.

3.2. Een offerte is uitsluitend geldig voor de daarin vermelde termijn. Acceptatie is slechts mogelijk binnen die termijn, met dien verstande dat de acceptatie BuzzerBase schriftelijk, uiterlijk voor 24:00 uur van de laatste dag van de termijn moet hebben bereikt.

3.3. Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten, materialen en verdere omschrijving zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar, indien althans het betrokken onderdeel of de maatgeving niet uitdrukkelijk is gespecificeerd.

3.4. Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de ten tijde daarvan geldende valutaverhouding, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Bij afwijkingen van meer dan 2% van de valutakoers behoudt BuzzerBase zich het recht voor deze valutaverschillen door te belasten aan Afnemer.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst met Afnemer komt pas tot stand nadat BuzzerBase een schriftelijke opdrachtbevestiging aan Afnemer heeft verzonden. Afnemer aanvaardt door zijn hieraan voorafgaande opdracht de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

4.2. Mondelinge afspraken betreffende wijziging, aanvulling of annulering van een overeenkomst zijn eveneens slechts verbindend nadat en voor zover deze schriftelijk door BuzzerBase zijn bevestigd.

4.3. Indien de opdrachtbevestiging betrekking heeft op een door een Afnemer schriftelijk gegeven opdracht en de bevestiging daarvan op enig onderdeel afwijkt, dient Afnemer binnen 8 werkdagen schriftelijk aan BuzzerBase mede te delen dat zij niet akkoord gaat met de opdrachtbevestiging, bij gebreke waarvan de oorspronkelijke opdracht van de Afnemer geldt.

5. Abonnementen

5.1. BuzzerBase biedt zowel jaarlijkse als maandelijkse abonnementen waar door Afnemer een keuze op gemaakt dient te worden bij afname van het abonnement.

a) Jaarlijkse abonnementen gaan in op de datum vermeld op de overeenkomst en blijft van kracht tot de opzegging hiervan. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, heeft de overeenkomst een minimale duur van 12 maanden, waarna stilzwijgende verlenging met telkens 12 maanden plaatsvindt. Afnemer dient het abonnement minimaal 1 maand voor de verlenging schriftelijk op te zeggen. De jaarlijkse abonnementen zullen in het eerste jaar vanaf de ingangsdatum tot en met 31 december van hetzelfde jaar gefactureerd worden. In alle daaropvolgende jaren zullen de abonnementen jaarlijks, minimaal 1 maand voorafgaand aan de ingang, worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

b) Maandelijkse abonnementen gaan in op de datum vermeld op de overeenkomst en blijft van kracht tot de opzegging hiervan. Afnemer kan een maandelijks abonnement te allen tijd schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van minimaal 1 maand., ingaande vanaf de start van de eerstvolgende maand. Voor de maandelijkse abonnementen dient Afnemer akkoord te gaan met een automatische incasso van BuzzerBase.

6. Data

6.1. De data, welke het resultaat zijn van de door BuzzerBase geleverde producten, blijft het eigendom van de partij welke het eigendom heeft van de producten onder de voorwaarden gesteld in artikel 10.

6.2. De data, welke het resultaat zijn van elders verkregen producten, maar worden doorgestuurd op verzoek van Afnemer naar het softwareplatform van BuzzerBase, blijft eigendom van Afnemer.

6.3. Om de dienstverlening uit te voeren waar het abonnement voor is afgesloten, moet BuzzerBase de data opslaan in haar beveiligde database, waar zij alles in haar macht zal doen om deze data te beschermen. De dienstverlening waarvoor deze data benodigd is zijn onder andere visualisatie dashboards en rapportage functionaliteiten, welke worden geboden aan Afnemer via het softwareplatform van BuzzerBase.

6.4. BuzzerBase zal deze data in geen enkel geval verkopen, verhuren of op wat voor manier dan ook delen met derden. BuzzerBase behoudt het recht om op alle data welke zij heeft opgeslagen analyses en onderzoeken te doen om bijvoorbeeld haar dienstverlening te verbeteren, tenzij dit wordt uitgesloten door een expliciete vermelding op een overeenkomst.

6.5. BuzzerBase biedt Afnemer de mogelijkheid om abonnementen af te sluiten waar geen data door BuzzerBase wordt opgeslagen. Afnemer zal dit expliciet moeten aanvragen voorafgaand aan het tekenen van de overeenkomst. BuzzerBase zal dit dan expliciet vermelden op de overeenkomst en Afnemer ervan verwittigen dat standaard functionaliteiten van de abonnementen, waar BuzzerBase via haar kanalen mee adverteert en promoot, dan niet geboden kunnen worden.

6.6. Afnemer behoudt het recht om tijdens lopende overeenkomsten van gedachte te veranderen over de data opslag bij BuzzerBase. BuzzerBase zal dan, vanaf een met Afnemer afgestemd ingangsdatum welke wordt bepaald met in achtneming van een redelijk termijn om dit te faciliteren, de data verwijderen van producten die onder artikel 10 eigendom zijn van Afnemer. BuzzerBase biedt tevens de mogelijkheid om deze data voorafgaand aan de verwijdering aan te leveren aan afnemer. Dezelfde bepalingen als onder lid 5 van dit artikel zullen van kracht worden vanaf het moment van de ingangsdatum. Extra werkzaamheden en/of kosten die voortkomen uit deze wijziging zullen door BuzzerBase aan Afnemer worden doorbelast. BuzzerBase zal geen mindering brengen op het door Afnemer aan BuzzerBase verschuldigde bedrag voor producten, abonnementen of consultancy geleverd onder de lopende overeenkomst.

6.7. BuzzerBase zal alles in haar macht doen om de punctualiteit en nauwkeurigheid van de data en data-intervals te waarborgen welke wordt doorgestuurd van de producten, via het softwareplatform, naar de klant en de grootst mogelijke kwaliteit van dienstverlening nastreven. Aan de punctualiteit, nauwkeurigheid en kwaliteit van de data kunnen echter door Afnemer geen rechten worden ontleend, tenzij expliciet anders staat beschreven in een overeenkomst tussen Afnemer en BuzzerBase.

7. Prijzen

7.1. Verkoop, levering en terbeschikkingstelling van producten respectievelijk de verrichting van consultancy en/of de levering van abonnementen geschieden tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door BuzzerBase gehanteerde prijzen en tarieven.

7.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere van overheidswege opgelegde toeslagen en/of heffingen.

7.3. Alle in aanbiedingen, offertes en overeenkomsten genoemde prijzen zijn gebaseerd op gelijkblijvende materiaalprijzen en/of loonkosten. Indien na de aanbieding, de offerte of het sluiten van de overeenkomst deze materiaalprijzen en/of loonkosten stijgen, is BuzzerBase gerechtigd die stijging in de prijzen door te berekenen en aan Afnemer in rekening te brengen. Onder materiaalprijzen en loonkosten wordt verstaan alle prijzen en kosten die van invloed zijn op de kostprijs, dit in de ruimste zin van het woord, dit inclusief indexatie van de uurtarieven. BuzzerBase is voorts gerechtigd om kostenverhogende factoren ten gevolge van na de aanbieding, de offerte of het sluiten van de overeenkomst, of ten gevolge van overheidsvoorschriften, en/of verhoging van het toepasselijke BTW-tarief, aan Afnemer door te berekenen.

7.4. Naast de in lid 3 van dit artikel genoemde situaties, is BuzzerBase gerechtigd de overeengekomen prijzen aan te passen in geval van:

a) stijging van de kosten van materialen of diensten van derden die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn;

b) extra werkzaamheden en/of kosten die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

c) door Afnemer gewenste wijziging van de specificaties van de overeengekomen werkzaamheden c.q. de overeengekomen materialen.

7.5. Bedoelde prijsaanpassingen worden door BuzzerBase schriftelijk aan Afnemer bevestigd.

8. Levering en leveringstermijnen

8.1. De in aanbiedingen, offertes en overeenkomsten genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer aan te merken als fatale termijnen.

8.2. De enkele overschrijding van leveringstermijnen brengt BuzzerBase nimmer in verzuim. Van verzuim van BuzzerBase is pas sprake nadat Afnemer BuzzerBase schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij een redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld en BuzzerBase niet binnen die redelijke termijn alsnog nakomt.

8.3. BuzzerBase is niet langer gebonden aan overeengekomen leveringstermijnen, in geval op verzoek van Afnemer de overeengekomen specificaties van de te leveren producten of de te verrichten werkzaamheden worden gewijzigd.

8.4. De levering van producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

a) indien de producten door of namens Afnemer worden afgehaald: door de inontvangstneming van de producten;

b) bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de producten aan die vervoerder;

c) bij bezorging door BuzzerBase zelf: door de aflevering aan het overeengekomen afleveringsadres.

8.5. De levering van producten geschiedt voor rekening en risico van Afnemer.

8.6. Indien de producten niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden waarvoor BuzzerBase niet aansprakelijk is, wordt BuzzerBase geacht aan haar verplichting tot levering te hebben voldaan door de producten ter beschikking van Afnemer gereed te houden, mits BuzzerBase dit binnen 3 werkdagen nadat de producten ter verzending gereed zijn gekomen ter kennis van Afnemer heeft gebracht. In dit geval gaat de betalingstermijn in op de dag waarop de levering daadwerkelijk plaatsvindt.

8.7. De leveringstermijn is vastgesteld onder de conditie dat de omstandigheden, waaronder de levering van producten of werkzaamheden door BuzzerBase kan worden uitgevoerd, dezelfde blijven als ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Indien door BuzzerBase van derden te betrekken producten, hoewel tijdig besteld, niet tijdig aan BuzzerBase zijn geleverd, wordt de leveringstermijn verlengd met de tijdsduur van deze vertraging.

8.8. Indien BuzzerBase op verzoek of met instemming van Afnemer werkzaamheden, andere prestaties, of leveringen heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van hetgeen is overeengekomen vallen, zullen deze werkzaamheden, prestaties, of leveringen door Afnemer aan BuzzerBase worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van BuzzerBase of zullen, in geval een vaste prijs is overeengekomen de meerkosten in rekening worden gebracht. BuzzerBase is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

8.9. Afnemer aanvaardt dat door wijziging of uitbreiding van de werkzaamheden, prestaties, of leveringen als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de verplichtingen, de wederzijdse verantwoordelijkheden en de overeengekomen tarieven van BuzzerBase kunnen worden beïnvloed.

8.10. BuzzerBase is gerechtigd de nakoming van haar verplichting jegens Afnemer tijdelijk op te schorten, zolang Afnemer niet aan (al) haar betalingsverplichtingen uit hoofde van haar overeenkomst met BuzzerBase heeft voldaan.

8.11. Indien levering of terbeschikkingstelling van producten dan wel het verrichten van de werkzaamheden en/of diensten niet binnen de overeengekomen termijn mogelijk is, zal BuzzerBase – voor zover redelijkerwijs mogelijk – zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Afnemer de verwachte datum van levering of terbeschikkingstelling dan wel van de aanvang van de werkzaamheden en/of diensten meedelen. Behoudens in het geval dat de overschrijding van de termijn verschoonbaar is op grond van de voorgaande leden van dit artikel, is Afnemer gerechtigd om binnen 8 werkdagen nadat BuzzerBase de bedoelde mededeling heeft gedaan de overeenkomst met BuzzerBase, kosteloos, eenzijdig schriftelijk te ontbinden, zonder enig recht op schadevergoeding. In geval BuzzerBase niet binnen de gestelde termijn een ontbindingsverklaring van Afnemer heeft ontvangen, vervalt het recht van Afnemer om de overeenkomst te ontbinden en kan om deze reden geen schadevergoeding meer van BuzzerBase worden gevorderd.

8.12. BuzzerBase is gerechtigd om producten vroeger of in deelzending te leveren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9. Risico

9.1. Na levering van de producten, komen deze uitsluitend en volledig voor rekening en voor risico van Afnemer.

9.2. Indien de producten nog niet geleverd zijn, maar op verzoek van Afnemer de producten na verkoop op een door Afnemer aangewezen plaats gestald worden, komen deze uitsluitend en volledig voor rekening en risico van Afnemer.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. BuzzerBase behoudt de eigendom van alle door BuzzerBase geleverde producten tot het moment dat Afnemer aan al haar verplichtingen jegens BuzzerBase heeft voldaan, de betaling van verschuldigde bedragen daaronder begrepen.

10.2. Afnemer kan de geleverde producten, zolang zij de eigendom nog niet heeft verkregen, niet vervreemden, belenen of verpanden, noch verhuren uitlenen of op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking stellen.

10.3. Afnemer vestigt hierbij een bezitloos pandrecht ten behoeve van BuzzerBase op alle onder lid 1 van dit artikel bedoelde producten.

10.4. Afnemer is verplicht bedoelde producten te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal, storm- en waterschade en wel in dier voege, dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op producten van derden die hetzij bij het aangaan van de verzekering belanghebbende zijn, hetzij gedurende de loop van de verzekering belanghebbende zullen worden. Het is Afnemer niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn assuradeur uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit lid, voor zover betrekking hebbende op bedoelde producten, aan derden in pand te geven of anderszins tot zekerheid te doen dienen. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van de betreffende producten treden in de plaats van de betrokken producten.

11. Klachten en retourzendingen

11.1. Na de levering of terbeschikkingstelling van producten en/of na de afronding van verrichte consultancy of geleverde diensten, is Afnemer steeds verplicht direct een deugdelijke controle over de geleverde producten/verrichte consultancy/geleverde diensten uit te voeren.

11.2. Indien na deze controle gebreken aan het licht zijn gekomen is Afnemer verplicht haar klachten uitsluitend schriftelijk en binnen 14 dagen bij BuzzerBase in te dienen. Afnemer dient een klacht zo concreet en gedetailleerd mogelijk te formuleren.

11.3. Indien na de controle als bedoeld in lid 1 van dit artikel geen gebreken aan het licht zijn gekomen, maar in een later stadium toch gebreken door Afnemer worden ontdekt (verborgen gebreken), dan loopt de klachttermijn vanaf de dag waarop het gebrek aan Afnemer is gebleken.

11.4. De klachttermijn loopt bij klachten over geleverde of ter beschikking gestelde producten vanaf de datum van levering of terbeschikkingstelling. Bij klachten over verrichte werkzaamheden of geleverde diensten loopt de klachttermijn vanaf de datum waarop de werkzaamheden of geleverde diensten feitelijk zijn verricht. In alle gevallen verstrijkt de klachttermijn in ieder geval 12 maanden na de datum van de factuur waarmee de producten of diensten aan de Afnemer in rekening zijn gebracht.

11.5. In geval Afnemer niet tijdig heeft geklaagd wordt Afnemer geacht de geleverde of ter beschikking gestelde producten of de verrichtte werkzaamheden of diensten onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

11.6. Afnemer kan niet klagen over door BuzzerBase geleverde producten die zich niet meer bevinden in de staat waarin deze zijn geleverd, tenzij sprake is van een verborgen gebrek. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, maat en afwerking e.d. kunnen geen grond voor klachten opleveren.

11.7. In geval van een gegronde klacht, heeft BuzzerBase het recht ondeugdelijke producten te herstellen dan wel te vervangen door vergelijkbare producten.

11.8. Het is Afnemer niet toegestaan producten aan BuzzerBase retour te zenden, zonder voorafgaande, schriftelijke klacht en gegrondverklaring van die klacht door BuzzerBase. De kosten van ongeoorloofde retourzendingen zijn voor rekening van Afnemer. BuzzerBase is gerechtigd de aldus van Afnemer retour ontvangen producten zelf of bij derden op te slaan, zulks voor rekening en risico van Afnemer. Ten aanzien van de hiermee gemoeide kosten zal BuzzerBase aan Afnemer een gespecificeerde opgave doen, die voor Afnemer bindend is. Afnemer is verplicht tot zorgvuldige verpakking en verzending en tot verzekering van de te retourneren producten. Afnemer is aansprakelijk voor schade, door zijn nalatigheid ontstaan.

11.9. Het indienen van een klacht ontheft Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens BuzzerBase en geeft Afnemer niet het recht om betalingen op te schorten.

12. Garantie

12.1. BuzzerBase garandeert dat de door BuzzerBase geleverde producten of verleende diensten op vakbekwame wijze geleverd dan wel uitgevoerd worden. Hiermee wordt uitdrukkelijk niet bedoeld dat er sprake is van een 100% beschikbaarheid garantie en/of 100% storingsvrije levering.

12.2. BuzzerBase garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde producten en verrichte diensten zoals met Afnemer is overeengekomen en in de opdrachtbevestiging door BuzzerBase is bevestigd, dan wel overeenkomstig hetgeen staat vermeld op de eventueel mede geleverde garantiebewijzen.

12.3. Tenzij schriftelijk anders vermeld of overeengekomen bedraagt de garantieperiode voor zaken maximaal 12 maanden, ingaande op de datum van levering of indien eerder, ingebruikstelling.

12.4. De garantie op zaken omvat kosteloze reparatie dan wel vervanging van (onderdelen van) de zaken in geval van materiaal- en of fabricagefouten. De garantie omvat niet de levering en/of vervanging van verbruiksartikelen. De vervangen onderdelen worden automatisch eigendom van BuzzerBase.

12.5. Bij een onterecht beroep op een garantieverplichting zal BuzzerBase alle gemaakte kosten, inclusief verzend- en voorrijkosten aan Afnemer in rekening brengen.

13. Overmacht

13.1. BuzzerBase is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens Afnemer, garantieverplichtingen daaronder begrepen, indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht.

13.2. Onder overmacht wordt mede verstaan (I) overmacht of tekortkomingen van toeleveranciers van BuzzerBase, (II) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, waarvan het gebruik door Afnemer aan BuzzerBase is voorgeschreven, (III) overheidsmaatregelen, (IV) stagnatie, beperking of stopzetting van leveringen door openbare nutsbedrijven, (V) storingen van het internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (VI) oorlog, mobilisatie, onlusten (VII) werkstaking, bedrijfsbezetting, (VIII) waterschade, (IX) brand, blikseminslag (X) opzet of grove schuld van hulppersonen, (XI) algemene vervoersproblemen.

13.3. BuzzerBase is in geval van overmacht gerechtigd, hetzij de overeenkomst met Afnemer geheel of partieel buitengerechtelijk te ontbinden, dan wel de nakoming daarvan op te schorten totdat de oorzaak van de overmacht zal zijn weggenomen of is vervallen. BuzzerBase zal een beroep op overmacht onverwijld aan Afnemer kenbaar maken en tevens mededelen of zij opteert voor ontbinding of opschorting van de overeenkomst. In geval van opschorting zal BuzzerBase Afnemer onverwijld informeren, indien en zodra de oorzaak van de overmacht is weggenomen en BuzzerBase de uitvoering van de overeenkomst weer ter hand neemt.

13.4. Indien en voor zover BuzzerBase op het moment van de ontbinding van de overeenkomst met Afnemer wegens overmacht daaraan reeds geheel of gedeeltelijk uitvoering heeft gegeven, is Afnemer gehouden om de daarmee gemoeide kosten aan BuzzerBase te vergoeden. Reeds gefactureerde bedragen blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

13.5. In geval van opschorting wegens overmacht is BuzzerBase niet gehouden tot vergoeding van de door Afnemer daardoor te lijden schade.

14. Aansprakelijkheid

14.1. Aansprakelijkheid van BuzzerBase wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de met Afnemer gesloten overeenkomst ontstaat pas nadat Afnemer BuzzerBase onverwijld en schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarin aan BuzzerBase een redelijke termijn is gegeven om alsnog deugdelijk na te komen, en BuzzerBase ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo concreet en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BuzzerBase daarop adequaat kan reageren.

14.2. De aansprakelijkheid van BuzzerBase wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichting uit hoofde van de met Afnemer gesloten overeenkomst, of uit enige andere hoofde, daaronder mede begrepen de tekortkoming in de nakoming van garantieverplichtingen, is uitdrukkelijk beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van hetgeen Afnemer uit hoofde van die overeenkomst in het betreffende kalenderjaar aan BuzzerBase is verschuldigd.

14.3. De aansprakelijkheid van BuzzerBase voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van goederen zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat door de verzekeraar van BuzzerBase per gebeurtenis wordt uitgekeerd.

14.4. BuzzerBase is niet aansprakelijk voor de navolgende schade, welke aansprakelijkheid uitdrukkelijk wordt uitgesloten:

a) schade ten gevolge van onjuistheden en/of onvolledigheden in de door Afnemer verstrekte gegevens, modellen of materialen;

b) schade ten gevolge van de in overleg met Afnemer bepaalde materiaalkeuzen en/of gekozen constructies;

c) schade ten gevolge van overschrijding van leveringstermijnen;

d) indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie die op enigerlei wijze verband houdt met, dan wel is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van BuzzerBase;

e) schade die ontstaat doordat of nadat Afnemer de afgeleverde producten heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd, dan wel heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

14.5. De uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid van BuzzerBase, zoals in de voorgaande leden van dit artikel is omschreven komt te vervallen indien en voor zover die schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van BuzzerBase of haar medewerkers.

14.6. Afnemer vrijwaart BuzzerBase en de medewerkers van BuzzerBase tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. De eventueel door BuzzerBase in dat kader aan derden te betalen bedragen, zullen door Afnemer aan BuzzerBase worden vergoed.

14.7. Indien de levering van producten of diensten of het gebruik hiervan aan enig vergunningsstelsel is onderworpen, blijft Afnemer c.q. gebruiker te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.

15. Service Level Agreement

15.1. Afnemer gaat akkoord met de bepalingen zoals beschreven in het Service Level Agreement document van BuzzerBase, welke door BuzzerBase voorafgaand aan het tekenen van de overeenkomst aan Afnemer kenbaar gemaakt dienen te worden.

15.2. Als Afnemer en BuzzerBase besluiten een aangepaste Service Level Agreement op te stellen voor de overeenkomst, dan dient dit document door beide partijen ondertekend te worden en expliciet te worden vermeld op de overeenkomst.

16. Betaling

16.1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen de in de offerte aangegeven termijn of op andere wijze schriftelijk overeengekomen termijn. Wanneer er geen betalingstermijn is aangegeven dan wel overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na de factuurdatum.

16.2. Bezwaren tegen de gefactureerde bedragen dienen door Afnemer vóór het verstrijken van de betalingstermijn schriftelijk aan BuzzerBase kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan de juistheid van de gefactureerde bedragen vaststaat.

16.3. Het recht van Afnemer op verrekening, compensatie of opschorting van enig bedrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

16.4. Indien Afnemer niet binnen de onder lid 1 van dit artikel genoemde termijn betaalt, is Afnemer in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Afnemer een contractuele rente van 10% op jaarbasis over de onbetaald gelaten factuurbedragen aan BuzzerBase verschuldigd.

16.5. Indien de nakoming van de overeenkomst door BuzzerBase wordt vertraagd op verzoek van Afnemer of doordat deze zijn verplichtingen niet tijdig nakomt, is BuzzerBase gerechtigd betaling van de overeengekomen prijs te vorderen op het tijdstip waarop deze normaliter opeisbaar zou zijn.

16.6. Alle daadwerkelijke kosten in- en buiten rechte die door BuzzerBase worden gemaakt om tot incasso van de door Afnemer onbetaald gelaten bedragen te komen zijn voor rekening van Afnemer, de incassokosten en de feitelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, zulks met een minimum van 15% van het openstaande bedrag.

16.7. Afnemer is ook gehouden om de opslagkosten in geval van opschorting van de levering wegens non-betaling aan BuzzerBase te vergoeden.

17. Ontbinding

17.1. Naast de wettelijke gronden voor ontbinding, is BuzzerBase gerechtigd de met Afnemer gesloten overeenkomst(en) zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of partieel met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Afnemer toegelaten wordt tot de wettelijke regeling schuldsanering natuurlijke personen, indien Afnemer surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan Afnemer is verleend, indien Afnemer in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe tegen Afnemer is ingediend, indien de onderneming van Afnemer wordt geliquideerd of beëindigd, indien er sprake is van of een uitzicht is op een buitengerechtelijk schuldeisersakkoord en indien er een beoogd curator is aangesteld. BuzzerBase is wegens de ontbinding op deze gronden nimmer tot restitutie van enig bedrag of tot betaling van schadevergoeding aan Afnemer gehouden.

17.2. Indien en voor zover BuzzerBase op het moment van de ontbinding van de overeenkomst met Afnemer daaraan reeds geheel of gedeeltelijk uitvoering heeft gegeven, is Afnemer gehouden om de daarmee gemoeide kosten aan BuzzerBase te vergoeden. Reeds gefactureerde bedragen blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

18. Intellectuele eigendom

18.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen berusten alle rechten van intellectuele eigendom op de door BuzzerBase, krachtens de met Afnemer gesloten overeenkomst, ontwikkelde of aan Afnemer ter beschikking gestelde producten, met inbegrip van alle documentatie, of het resultaat voortkomend uit consultancy uitsluitend bij BuzzerBase, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen slechts een niet-exclusief recht om bedoelde producten of andere zaken te gebruiken, welk gebruiksrecht niet overdraagbaar is aan derden.

19. Toepasselijk recht en geschillen

19.1. Op elke door BuzzerBase met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

19.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door BuzzerBase met Afnemer gesloten overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

20. Wijzigingen en/of aanvullingen

20.1. BuzzerBase behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

20.2. Wijzigingen of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per schriftelijke berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

20.3. Indien Afnemer een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan zij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum, tenzij BuzzerBase heeft aangegeven dat de oude voorwaarden voor Afnemer van kracht blijven.